درسهایی برای زندگی

روستای شمشیر   -  شمشیر امروز

1- مشکلات حل نگردیده، تکامل یافته و ساختارشان تغییر می یابد. ابعاد، تاثیرات و هزینه هایشان نیز فزونی می یابد.

2- اعتماد بیش از حد به تکنولوژی خطاست. از هر اطلاعاتی نسخه پشتیبان تهیه کنید.

3- اجازه دهید اعمالتان گویای ارزشهایتان باشند.

4- شاد زیستن خودخواهی نیست. بلکه حق بدیهی هر انسانیست.

5- در پی شادی بودن نیز حق انکار ناپذیر هر فردی است اما همیشه شاد بودن نه.

6- وظیفه شاد کردن شما بر عهده خود شماست نه فرد دیگری.

7- شما مسئول نحوه رفتار دیگران با خودتان نیستید بلکه تنها مسئول واکنش هایتان میباشید.

8- هرگاه خودتان شخصا برای زندگی تان تصمیم نگیرید، دیگران افکار و عقایدشان را بر شما تحمیل کرده و جای شما تصمیم خواهند گرفت.

9- حقایق تلخ این دنیا: چیزی بنام عدالت در این جهان وجود ندارد - زندگی منصفانه نیست - خوبها همیشه پیروز نخواهند شد.

10- محبوبیت و شهرت ملاکهای خوبی برای سنجش عملکرد، ارزش و خوشبختی فرد نمیباشند.

11- هر کاری را که شما انجام میدهید گویای نحوه عملکرد شما در دیگر کارهاست و دنیای خارج شما منعکس کننده دنیای درونی شماست. افراد بی نظم افکار آشفته ای نیز دارند.

12- خلاء درونی (عاطفی و شخصیتی) خود را با هر چیزی پر نکنید.

13- چاله هایی که شما قبلا یکبار در آنها فرو افتاده اید، هنوز سر جایشان قرار دارند.(کنایه از اشتباهات گذشته که باید مراقب باشیم مجددا تکرارشان نکنیم)

14- عنوان شغلی شما تعیین کننده شما نیست، شخصیت شما بهترین معرف شماست.

15- حقوقی که شما در زندگی ندارید: که نیازهایتان توسط فرد دیگری تامین گردد و آنکه تمام انتظارات و پیش بینیهایتان محقق گردند.

روستای شمشیر   -  شمشیر امروز

 

/ 0 نظر / 17 بازدید