شـمشـیر امـروز- روسـتـای شـمـشـیـر -تصاویر زیبااز طبیعت و مردمان روسـتـای شمشیر

تصاویری از روستای شمشیر

روستای شمشیر روستای شمشیر

                                           روستای شمشیر              روستای شمشیر